LeetCode6: ZigZag Conversion(Z字形变换)

LeetCode6: ZigZag Conversion(Z字形变换)

LeetCode:https://leetcode-cn.com/problems/zigzag-conversion/

LeetCodeCn:https://leetcode-cn.com/problems/zigzag-conversion/

题目描述

将一个给定字符串根据给定的行数,以从上往下、从左到右进行 Z 字形排列。

比如输入字符串为 “LEETCODEISHIRING” 行数为 3 时,排列如下:

L C I R

E T O E S I I G

E D H N

之后,你的输出需要从左往右逐行读取,产生出一个新的字符串,比如:”LCIRETOESIIGEDHN”。

示例

  • 示例 1:

    • 输入: s = “LEETCODEISHIRING”, numRows = 3
    • 输出: “LCIRETOESIIGEDHN”
  • 示例 2:

    • 输入: s = “LEETCODEISHIRING”, numRows = 4
    • 输出: “LDREOEIIECIHNTSG”

解题-归纳法

主要思路是遍历一次字符串,通过归纳得到的关系直接生成每行的内容.

图解相关思路

下图是一个长度为23的字符串在行数为5的情况下其元素对应的情况

输入

我们可以将其分割为三个部分,setp(分割的步长) = 2 * (numRows - 1),至此我们还可以通过用length(s字符串的长度)/step来得到此时我们分割了几部分

处理1

我们针对第一部分继续分割,我们可以看到第一行和最后一行都是只有一个元素,和中间有两个元素的行中,两个元素之和步长.

处理2

不过当我们归纳下一组时,我们发现非首位行中两个元素和并不简单的是步长,因为再非首组中,其数据经过step长度的平移,归纳后我们可以发现,非首位行的第二个元素(15)其值等于下一组首位(16)减去当前所在行数(1)

处理3

那么最后如何实现就十分明了了,不过记得在里层循环的时候,每次增加的长度为step.在非首尾行中,第二个元素需要验证其是否小于length

解决

代码实现

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
public String convert(String s, int numRows) {
if (numRows == 1){
return s;
}
int length = s.length();
StringBuffer result = new StringBuffer();
int step = 2 * (numRows - 1);

for (int i = 0; i < numRows; i++) {
for (int j = 0; j + i < length; j += step) {
result.append(s.charAt(j + i));
if (i != 0 && i != numRows - 1 && j + step - i < length){
result.append(s.charAt(j + step - i ));
}
}

}

return result.toString();

}

相关代码欢迎大家关注并提出改进的建议